Документи за прием

Необходими документи за прием на пациенти в болница “ВИТА”:

1.Всички пациенти, които са контингент на МО (кадрови военнослужещи, граждански лица в МО, офицери и сержанти от резерва, както и членовете на техните семейства) ползват преференции:

  • адровите военнослужещи, гражданските лица, работещи в МО, представят удостоверение за самоличност, удостоверение за работа в МО и медицински талон с регистрирана диагноза от лекуващия лекар;
  • Офицерите и сержантите от резерва представят удостоверение за самоличност, удосто­верение за прослужени най-малко 20 години в БА, медицински талон – направление от лекуващия (семейния) лекар;
  • Членовете на семействата – представят удостоверение за самоличност, медицински талон от лекуващия лекар и удостоверение, че са член на семейство на военнослужещ или такъв от резерва;

2. Ветерани от Отечествената война, военноинвалиди и военнопострадали– представят съответния документ, издаден от МО или от Военния архив и талон – направление за лечение и рехабилитация от лекуващия лекар, както и удостоверение за самоличност.

В “Специализирана болница за рехабилитация-ВИТА” ЕООД се приемат за лечение и рехабилитация и ветерани от Отечествената война,  военноинвалиди и военнопострадали в неактивните сезони (от септември до май), съгласно действащите закони, като заплащат 25% от реалните разходи за тяхното лечение.

3.Осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и ред,определени от Националния осигурителен институт,в случаите когато "СБР-ВИТА" ЕООД има сключен договор като изпълнител на Програма за профилактика и рехабилитация с Националния осигурителен институт(НОИ)

4. Задължително здравноосигурени лица при условия и по ред,определени от Националната здравноосигурителна каса(НЗОК)

5. Български и чуждестранни граждани на свободен прием:

Пациентите, които искат да постъпят за  лечение в „СБР-ВИТА“ ЕООД на свободен прием,трябва да представят следните документи:

  • Медицинско направление (бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/), издадено от общопрактикуващ лекар - представя се при постъпването в болницата с отразени заболявания (основно и придружаващи).
  • Медицинска документация, ако има такава.
  • Документ за самоличност /лична карта, карта на чужденец/.
  • При постъпване в болницата на свободен прием  с цел профилактика, пациентите  представят само лични документи.
Горе